با ویلچر و عصا آمدند اما نگذاشتند جایشان خالی باشد

با ویلچر و عصا آمدند  اما نگذاشتند جایشان خالی باشد

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر