رزمایش ترافیکی و خدمات سفر نوروز سال 1402 در فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان برگزار شد.

به گزارش سکایی نیوز -رزمایش ترافیکی و خدمات سفر نوروز سال 1402 در فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان برگزار شد.