اینفوگرافیک

اینفوگرافیک // اضافه وزن ایرانی ها

چاقی وضیعت پزشکی است که بافت چربی بیش از حد طبیعی در بدن فرد انباشته شده باشد.

اینفوگرافیک // توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در روستاها

اینفوگرافیک / اتصال ۹۰ درصد روستاهای کشور به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات در دولت تدبیر و امید به تحقق...

اینفوگرافیک // سلامت و ایمنی نیروی کار

نرخ حوادث کار منجر به فوت در ایران به ازای هر صد هزار کارگر ۵.۵ مورد است که کمتر از از نرخ جهانی و آسیاست.