مبارزه هیجان انگیز هالک و سوپر من در یک صحرا ... پارت دوم

مبارزه این دو اسطوره (یعنی هالک و سوپرمن) میتواند برای خیلی ها جالب باشد.

با ماه همراه باشید....