توربوفن سبک جهش

رونمایی از موتور توربوفن سبک جهش در سالروز صنعت دفاعی

موتور بومی توربوفن سبک" جهش " توسط مدیر عامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع رونمایی شد.